De drie burgemeesters van de BEL-gemeenten.
De drie burgemeesters van de BEL-gemeenten. Foto: Bob Awick

Reacties BEL-gemeenten op besluit herindeling

Politiek

BEL - De provincie heeft vandaag bekend gemaakt dat de wettelijke procedure tot herindeling wordt gestart. De koers die ingezet wordt is te komen tot maximaal drie gemeenten in het Gooi.

De college van burgemeester en wethouders van Eemnes, Blaricum en Laren hebben al een eerste reactie op dit nieuws gegeven.

Eemnes
"Wij zijn teleurgesteld over het besluit van Gedeputeerde Staten en verbijsterd wat dit betekent voor Eemnes, de BEL Combinatie en de medewerkers."

"Wij zijn drie zelfstandige bestuurskrachtige gemeenten; zo heeft onderzoek bij herhaling uitgewezen. Het besluit dat nu genomen is gaat tegen de zienswijzen van de drie BEL-raden in."

"Wij hechten aan de zelfstandigheid van Eemnes, maar wij vinden dat de BEL samenwerking ondeelbaar is. Twee van onze partners in de BEL-samenwerking worden nu ongewild onderdeel van een Arhi-procedure waar wij geen enkel belang bij hebben."

"Wij gaan wel meewerken aan het open overleg waar GS in het besluit over spreekt en gaan ervan uit dat we dit daarin ook voldoende voor het voetlicht kunnen brengen. De beperkte bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek kan op betere manieren versterkt worden."

Blaricum
"Het college van Blaricum heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie van GS op de zienswijzen van de gemeenten in G&V nav het advies van Deloitte."

"Deze reactie wijkt af van de zienswijzen zoals die zijn ingediend namens de raden van de BEL gemeenten, ook is er een versnelling in de termijnen waarin de provincie de nieuwe bestuurlijke inrichting van de regio gerealiseerd wil zien, 2020 ipv 2023."

"Blaricum is een bestuurskrachtige gemeente. Haar ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie, is op onderdelen kwetsbaar maar er wordt hard gewerkt om die kwetsbaarheden te verminderen. In de optiek van de provincie is de ondeelbaarheid van de BEL-samenwerking en de BEL Combinatie niet zonder meer gegarandeerd."

"Die ondeelbaarheid is voor Blaricum van belang, mede vanwege onze gemeenschappelijke medewerkers. Het college van Blaricum zal op zeer korte termijn in overleg treden met de gemeenteraad en onze BEL partners over de nu te zetten vervolgstappen. Hoe we onze inwoners bij dit proces kunnen betrekken zal daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek zijn."

Laren
"
Voordat wij inhoudelijk reageren gaan we vanavond eerst met de gemeenteraad in gesprek om samen onder ogen te zien wat dit besluit voor ons betekent." Deze bijeenkomst is een besloten raadsbijeenkomt.

Uit de krant